شما اینجا هستید :

خانه » کارشناسی ارشد » دروس تخصصی کارشناسی ارشد

نام درس : احتمال و آمار مهندسی پیشرفتهکد درس : 1314006نیمسال اول 92-91با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم 92-91دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 92با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 93-92دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 93- 92دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی  
نام درس : اقتصاد خرد برای مدیرانکد درس : 1314004نیمسال اول ۹2-۹1با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹2- ۹1دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 92با عرض پوزشموجود نیست
نام درس : آمار و احتمال مهندسیکد درس : ۱۱۲۲۰۰۲نیمسال اول ۸۹-۸۸ با پاسخنامهبا عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۸۹-۸۸ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول ۹۰-۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از ...
نام درس : برنامه ریزی استراتژیک برای مدیرانکد درس : 1314002نیمسال اول 92-91با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم 92- 91دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 92با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 93-92دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 93- 92دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی  
نام درس : برنامه ریزی تولید پیشرفتهکد درس : 1122037 و 1122091نیمسال اول ۹1-۹0دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹1- ۹0با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹1با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : برنامه ریزی خطی پیشرفتهکد درس : 1111111 و 1122095نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹1- ۹0با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹1با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : برنامه سازی رایانهکد درس : ۱۱۱۵۱۷۸نیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۱دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۲-۹۱با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۱۳۹۲با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۳-۹۲با عرض پوزشموجود نیست نیمسال دوم ۹۳-۹۲با عرض پوزشموجود نیست تابستان ۱۳۹۳با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۴-۹۳با ...
نام درس : تحلیل سیستم هاکد درس : ۱۱۲۲۰۲۴نیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمتابستان ۱۳۹۱با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم ۹۲-۹۱ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمتابستان ۱۳۹۲با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۳-۹۲ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم 93-92با عرض پوزشموجود نیستتابستان 1393 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال اول ۹4-۹3 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیم نیمسال ...
نام درس : تصمیم گیری با معیارهای چندگانهکد درس :  1314007نیمسال اول ۹3-۹2دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹3- ۹2با عرض پوزشموجود نیست  
نام درس : روش های فراابتکاریکد درس : 1314041نیمسال اول ۹۵-۹۴دانلود از لینک مستقیمنیم سال دوم ۹۵-۹۴با عرض پوزشموجود نیست تابستان ۱۳۹۵با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۶-۹۵دانلود از لینک مستقیم نیم سال دوم ۹۶-۹۵با عرض پوزشموجود نیست تابستان ۱۳۹۶با عرض پوزشموجود نیست
12