شما اینجا هستید :

خانه » کارشناسـی » دروس تخصصی کارشناسی

نام درس : ارزیابی فنی و اقتصادی طرح هاکد درس : 1122023نیمسال اول 88-87دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 88-87با عرض پوزشموجود نیستتابستان 1388با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 89-88دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 89-88دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 1389دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از ...
نام درس : ارزیابی کار و زمانکد درس : 1122013نیمسال اول 88-87دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 88-87دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان   1388با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 89-88دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 89-88دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان   1389 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 90-89 با پاسخنامهدانلود از ...
نام درس : استاتیککد درس : 1122005نیمسال اول 88-87 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 88-87 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 1388با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 89-88 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 89-88 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 1389با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 90-89دانلود از لینک مستقیمدانلود ...
نام درس : استاتیک و مقاومت مصالحکد درس : 1315089نیمسال اول 93-92با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم 93-92دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی 
نام درس : اقتصاد عمومیکد درس : 1221024نیمسال اول 88-87 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 88-87 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 1388با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 89-88 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 89-88 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 1389دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 90-89 ...
نام درس : اقتصاد عمومی ۱کد درس : ۱۲۲۱۱۹۳نیمسال اول ۹۵-۹۴با عرض پوزشموجود نیست نیمسال دوم ۹۵-۹۴ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی 
نام درس : اقتصاد عمومی ۲کد درس : 1221۱۹۴نیمسال اول ۹۴-۹۳با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹۴-۹۳ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۴با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۵-۹۴با عرض پوزشموجود نیست نیمسال دوم ۹۵-۹۴ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۵با عرض پوزشموجود نیست نیمسال اول ۹۶-۹۵ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی  
نام درس :اقتصاد مهندسیکد درس : 1122007نیمسال اول 88-87 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 88-87 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 1388با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 89-88 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 89-88 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 1389دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 90-89 ...
نام درس : اصول بازاریابیکد درس : 1218106نیمسال اول 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 1389دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 91-90 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 91-90 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 1391 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 92-91 با پاسخنامهدانلود از لینک ...
نام درس : اصول حسابداریکد درس : 1214063(تجمیع) و ۱۳۱۴۰۶۷(جدید)نیمسال اول 89-88 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 89-88 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 1389دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 1390دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 91-90 با پاسخنامهدانلود از لینک ...