• آخرین مطالب
  • اطلاعیه های ویژه
  • آموزش نرم افزار
  • کارشناسی ارشد
  • خبرنامه
نام درس : تصمیم گیری با معیارهای چندگانهکد درس :  1314007نیمسال اول ۹3-۹2دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹3- ۹2با عرض پوزشموجود نیست  
نام درس : روش های فراابتکاریکد درس : 1314041نیمسال اول ۹۵-۹۴دانلود از لینک مستقیمنیم سال دوم ۹۵-۹۴با عرض پوزشموجود نیست تابستان ۱۳۹۵با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۶-۹۵دانلود از لینک مستقیم نیم سال دوم ۹۶-۹۵با عرض پوزشموجود نیست تابستان ۱۳۹۶با عرض پوزشموجود نیست
نام درس : سیسستم های اطلاعاتی مدیریتکد درس : 1314027نیمسال اول 92-91با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹۲-۹۱دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۹۲با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : سیستم های دینامیکیکد درس :  1314023نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱- ۹۰با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹۱با عرض پوزشموجود نیست
نام درس : سیستم های دینامیکی 1کد درس :  1314005نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱- ۹۰با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹۱با عرض پوزشموجود نیست
نام درس : طرح ریزی واحد های صنعتیکد درس : 1122015نیمسال اول 89-88دانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم 89-88دانلود از لینک مستقیمتابستان   1389دانلود از لینک مستقیمنیمسال اول 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمتابستان   1390 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال اول 91-90 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم 91-90 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمتابستان   1391دانلود از لینک مستقیمنیمسال اول 92-91 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال ...
نام درس : کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزیکد درس :  1122036 و 1122087نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱- ۹۰با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹۱با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۱کد درس : ۱۱۲۲۰۱۴نیمسال اول ۸۹-۸۸ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم ۸۹-۸۸ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمتابستان ۱۳۸۹دانلود از لینک مستقیمنیمسال اول ۹۰-۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمتابستان ۱۳۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمتابستان ۱۳۹۱ با پاسخنامهدانلود ...
نام درس : مباحث منتخب در صنایعکد درس :  1122042 و 1122097نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱- ۹۰با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹۱با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : مدیریت عملیاتکد درس :  1314025نیمسال اول ۹2-۹1با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹2- ۹1دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۹2با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۳-۹۲دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی نیمسال دوم ۹۳-۹۲با عرض پوزشموجود نیست تابستان ۹۳با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۴-۹۳ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۴-۹۳دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی تابستان ۹۴با عرض پوزشموجود نیست نیمسال اول ۹۵-۹۴دانلود از لینک مستقیمدانلود از ...