• آخرین مطالب
  • اطلاعیه های ویژه
  • آموزش نرم افزار
  • کارشناسی ارشد
  • خبرنامه
نام درس : سیستم های دینامیکی 1کد درس :  1314005نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱- ۹۰با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹۱با عرض پوزشموجود نیست
نام درس : طرح ریزی واحد های صنعتیکد درس : 1122015نیمسال اول 89-88دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 89-88دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان   1389دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان   1390 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 91-90 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود ...
نام درس : کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزیکد درس :  1122036 و 1122087نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱- ۹۰با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹۱با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۱کد درس : ۱۱۲۲۰۱۴نیمسال اول ۸۹-۸۸ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۸۹-۸۸ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۸۹دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول ۹۰-۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک ...
نام درس : مباحث منتخب در صنایعکد درس :  1122042 و 1122097نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱- ۹۰با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹۱با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : مدیریت عملیاتکد درس :  1314025نیمسال اول ۹2-۹1با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹2- ۹1دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۹2با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۳-۹۲دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی نیمسال دوم ۹۳-۹۲با عرض پوزشموجود نیست تابستان ۹۳با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۴-۹۳ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۴-۹۳دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی تابستان ۹۴با عرض پوزشموجود نیست نیمسال اول ۹۵-۹۴دانلود از لینک مستقیمدانلود از ...
نام درس : مدیریت منابع انسانیکد درس :  1314003نیمسال اول ۹3-۹2با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹3- ۹2دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 139۳با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 94-93 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 94-93 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 139۴با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 9۵-9۴ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 9۵-9۴ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۵با ...
تقویم آموزشی پیام نور برای سال تحصیلی 94-93 اعلام شد .در این  تقویم آموزشی تمام زمان بندی و برنامه ریزی های آموزشی دانشگاه پیام نور از جمله  زمان ثبت نام و انتخاب واحد ، تاریخ مهمان شدن ، تاریخ امتحانات پیام نور و موارد دیگری اعلام میشود . دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی 
جدول تطبیق دروس خود را با توجه به سال ورود به دانشگاه انتخاب فرمایید : ( آخرین ویرایش : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱) جدول تطبیق دروس عمومی دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...
با سلام خدمت دانشجویان گرامی :راهنمای انتخاب درس کارآموزی رشته مهندسی صنایع ، مراحل اخذ واحد کار آموزی ،  فرم های مورد نیاز  و دستورالعمل تنظیم گزارش کارآموزی را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید. دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی