• آخرین مطالب
  • اطلاعیه های ویژه
  • آموزش نرم افزار
  • کارشناسی ارشد
  • خبرنامه
نام درس : برنامه ریزی خطی پیشرفتهکد درس : 1111111 و 1122095نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹1- ۹0با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹1با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : برنامه سازی رایانهکد درس : ۱۱۱۵۱۷۸نیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۱دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۲-۹۱با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۱۳۹۲با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۳-۹۲با عرض پوزشموجود نیست نیمسال دوم ۹۳-۹۲با عرض پوزشموجود نیست تابستان ۱۳۹۳با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۴-۹۳با ...
نام درس : تحلیل سیستم هاکد درس : ۱۱۲۲۰۲۴نیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۱با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۲-۹۱ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۲با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۳-۹۲ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 93-92با عرض ...
نام درس : تصمیم گیری با معیارهای چندگانهکد درس :  1314007نیمسال اول ۹3-۹2دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹3- ۹2با عرض پوزشموجود نیست  
نام درس : سیسستم های اطلاعاتی مدیریتکد درس : 1314027نیمسال اول 92-91با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹۲-۹۱دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۹۲با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : سیستم های دینامیکیکد درس :  1314023نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱- ۹۰با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹۱با عرض پوزشموجود نیست
نام درس : سیستم های دینامیکی 1کد درس :  1314005نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱- ۹۰با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹۱با عرض پوزشموجود نیست
نام درس : طرح ریزی واحد های صنعتیکد درس : 1122015نیمسال اول 89-88دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 89-88دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان   1389دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 90-89 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان   1390 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول 91-90 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود ...
نام درس : کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزیکد درس :  1122036 و 1122087نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱- ۹۰با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹۱با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۱کد درس : ۱۱۲۲۰۱۴نیمسال اول ۸۹-۸۸ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۸۹-۸۸ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۸۹دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول ۹۰-۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک ...