برای تماس با مدیران سایت میتوانید از طریق همین برگه از قسمت دیدگاه برای ارسال پیام خود استفاده کنید یا اینکه به هرکدام از مدیران مد نظر خود ایمیل ارسال نمایید .

 

آقای میثم نادری

Meisam.naderi@yahoo.com

 _______________________________________

آقای محمد بخشی

ie.mahallatpnu@gmail.com